Atestat de Producator

Nivelul taxelor ce se vor aplica începând cu anul 2015 pentru eliberarea atestatului de producător şi al carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol:

 

- Taxa de eliberare atestat de producător                                     - 70,00 lei;

- Taxa eliberare carnet de comercializare                                    - 12,40 lei;

- Taxa  de tipărire al atestatului de producător                            -   3,60 lei/buc;

- Taxa de viză semestrială                                                            - 10,00 lei ;

 

 

 

 

 

P R O C E D U R A

de lucru privind eliberarea atestatului de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor agricole la nivelul UAT  Mînzăleşti,jud. Buzău,conform Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor  din sectorul agricol;

 

1.       In vederea eliberării atestatului de producător,solicitantul se adresează Primăriei comunei Mînzăleşti cu o cerere scrisă în acest sens.Valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial,prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului comunei.

2.       Atestatul de producător se eliberează persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol,după verificarea cu privire la existenţa suprafeţelor de teren,respective a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător.

3.       Atestatul de producător se eliberează cu avizul consultativ al structurilor associative profesionale/ patronale/sindicale din agricultură,după caz,constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean,care  se înregistrează la primăriile comunelor şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop.

4.       In cazul în care la sediul UAT Mînzăleşti,judeţul Buzău nu s-a înregistrat nicio structură asociativă,avizul consultativ prin care se propune primarului emiterea atestatului de producător va fi solicitat a fi eliberat de către Consiliul judeţean Buzău( sau reprezentanti desemnati de Consiliul judetean),gratuit.

5.       După  înregistrarea cererii se verifică,în condiţiile legii,existent suprafeţelor de teren si a efectivelor de animale pentru care se solicită  eliberarea atestatului de producător,atât pe baza datelor din registrul agricol,cât şi în teren,la fermele/gospodăriile agricole deţinute de solicitanţi,de către reprezentanţi împuterniciţi prin dispoziţia primarului comunei şi de către reprezentanţi ai asociaţiilor înregistrate la primăria comunei Mînzăleşti sau ai Consiliului judeţean Buzău,după caz,întocmindu-se în acest sens proces-verbal în care se menţionează cu exactitate situaţia scriptică din registrul agricol şi cea  faptică constatată pe teren,cu propunerea de emitere sau respingere a cererii de eliberare a atestatului de producător.

6.       În baza avizului consultativ  şi a procesului verbal încheiat cu ocazia verificărilor,Primarul comunei Mînzăleşti,prin persoanele desemnate,emite atestatul de producător,înregistrându-l  într-un registru special,după încasarea taxei de eliberare a acestuia în cuantumul stabilit  prin hotarârea  Consiliului local Mînzăleşti.În cazul în care avizul consiultativ este nefavorabil sau dacă procesul verbal încheiat cu ocazia verificărilor  cu privire la existenţa produsului/produselor se constată neconformităţi,cererea pentru eliberarea atestatului se respinge.

7.       Termenul pentru aprobarea sau respingerea solicitării de eliberare a atestatului de producător este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitări.

8.       Primarul comunei Mînzăleşti,judeţul Buzău,asigură condiţiile necesare pentru informarea public cu privire la structurile şi entităţile înregistrate la primăria comunei Mînzăleşti prin afişarea şi actualizarea listelor cu evidenţa acestora la sediul primăriei precum şi publicarea acestora pe site-ul www.primariaminzalesti.eu, secţiunea „Eliberare atestate de producător”. 

9.       Pentru exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli,persoane fizice care deţin atestat de producător,este necesar ca aceştia să solicite în scris primăriei eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. 

10.   Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cererea solicitantului ,de către Primăria comunei Mînzăleşti ,dacă terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele destinate comercializării se află pe teritoriul UAT comuna Mînzăleşti,judeţul Buzău,în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării,după verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor destinate comercializării. 

11.   Refuzul privind eliberarea atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se motivează în scris şi poate fi atacat în instanţa de contencios administrativ de persoana/persoanele interesate.

12.   Primăria comunei Mînzăleşti,judeţul Buzău ţine evidenţa carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol,printr-un registru special deschis în acest sens şi completat de persoanele desemnate de primarul comunei prin dispoziţie.

13.   Instrucţiuni de utilizare şi completare a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol:

-          prima filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol,care conţine datele privind

identitatea producătorului agricol ca titular şi,după caz,a soţului/soţiei,rudelor/afinilor de gradul I,informaţiile privind suprafeţele  cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume,pomi fructiferi, cartof, cereale,

oleaginoase,viţa de vie pentru struguri de vin/struguri de masă,alte culturi,respectiv pe specii de animale,care să reflecte grupele de produse  vegetale/grupele de animale stabilite de art.72,alin.(2) din Legea 571/2002 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare,precum şi producţiile estimate a fi destinate comercializării este semnată de primar şi rămâne nedetaşabilă la carnet.

                - Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este următorul:

                a.) primul exemplar se înmânează cumpărătorului;

                b.) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;

                c.) al treilea exemplar se păstrează în carnet;

     14. Carnetele utilizate,conţinând al treilea exemplar al filelor,se restituie primăriei comunei Mînzăleşti  în

            termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.

     15.Prevederile prevăzute la pct. 13 se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole,în orice cantitate  şi structură sortimentală , indiferent de calitatea cumpărătorului,respectiv persoană fizică sau persoană juridică,cu excepţia exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe agroalimentare,târguri şi pieţe ambulante pentru care se aplică prevederile art.15 din legea nr.145/2014,respectiv pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieţe agroalimentare,târguri şi pieţe ambulante,producătorii agricoli au obligaţia să înscrie,la sfârşitul fiecărei zile,în fila din carnetul de comercializare a produselor  din sectorul agricol produsele agricole şi cantităţile totale vândute în ziua respectivă.

    16.Primăria comunei Mînzăleşti,judeţul Buzău,prin persoanele desemnate pentru aplicarea prevederilor Legii 145/2014 pentru  stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,are obligaţia de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,trimestrial,informaţii cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise,precum şi datele cuprinse în acestea.

17. În situaţia pierderii/distrugerii/furtului atestatului de producător, titularul acestuia este obligat să anunţe în termen de 24 de ore unitatea de poliţie cea mai apropiată, precum şi autoritatea emitentă, care poate emite, la cerere, un duplicat cu aceeaşi valabilitate cu a atestatului iniţial, operând menţiunea corespunzătoare în Registrul pentru evidenţa atestatelor de producător.

Informatii utile

21Mar2019
SIPOCA35

Detalii +
05Jul2016
Voteaza legal

CAMPANIE DE PREVENIRE ȘI INFORMARE

Detalii +